เติมวัคซีนชีวิตให้ลูกน้อย ด้วย EF

หากตั้งคำถามกับคนเป็นพ่อแม่ส่วนใหญ่ ว่าอยากให้ลูกของเราเติบโตขึ้นมาอย่างไรคงไม่ปฏิเสธว่าทุกคนอยากให้ ลูกหลานของตนนั้นเป็นคนเก่ง หรือคนที่ประสบความสำเร็จ หรือแม้แต่เป็นคนดีที่มีความสุข แต่บางทีคำตอบสูตรสำเร็จเหล่านี้ อาจกำลังเป็นกับดักที่ชี้นำความคิดพ่อแม่ส่วนใหญ่ ให้แสวงหาแต่โอกาสสร้างความสำเร็จให้กับลูกหลาน จนลืมไปว่า “คนเก่ง คนฉลาด หรือคนที่ประสบความสำเร็จ” อาจไม่ใช่คำตอบเพียงอย่างเดียว

ท่ามกลางโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเต็มไปด้วยสิ่งเร้าและสิ่งยั่วยุต่างๆ เช่นปัจจุบันการมีแต่ IQ และ EQ ที่ดี จึงยังไม่เพียงพอ เพราะเด็กไทยยุคใหม่ยังต้องสร้าง “EF” เพื่อไม่ให้เขาตกเป็นเหยื่อสิ่งยั่วเย้าสังคม รู้จักรับมือ ยับยั้งชั่งใจกับสิ่งไม่ดีต่างๆ ได้ตลอดรอดฝั่ง
โลกทัศน์ใหม่ เมื่อคนไทยรู้จัก EF
EF เป็นคำใหม่สำหรับสังคมไทย ที่ไม่ได้บัญญัติเพื่อความเก๋ไก๋เพียงอย่างเดียว แต่มีชื่อเต็มว่า Executive Function ที่หมายถึงกระบวนการทางความคิดที่ช่วยให้เราวางแผน มุ่งมั่นจดจ่อ จดจำคำสั่ง หรือจัดการกับงานหรือปัญหาที่ประดัง เข้ามาให้ลุล่วง
หากฉายภาพง่ายๆ ที่อาจนิยามให้เข้าใจ EF มากขึ้น EF คือสันดานดี ที่สร้างสรรค์ หากปลูกฝังแต่วัยเยาว์ ก็จะเป็นอุปนิสัยที่ติดตัวของเด็กคนนั้นตลอดไป
สิ่งหนึ่งที่เราควรรู้คือ ทักษะ EF ไม่ได้เกิดเองตามธรรมชาติ แต่ต้อง “ฝึกฝน” ต่อเนื่องเป็นขั้นตอน เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ จริงที่หลากหลาย โดยเฉพาะในช่วงวัย 3-6 ปี เป็นช่วงเวลาทองที่สำคัญมากต่อการฝึกฝนทักษะด้าน EF แต่จากรายงานผลพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัย ตุลาคม 2559 โดยศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวหรือการวัด EF ในเด็กอายุ 2-6 ปี จำนวน 2,965 คน กระจายทุกภูมิภาคของประเทศ พบว่า มีเด็กไทยเกือบ 30% มีปัญหาพฤติกรรมด้านการคิดเชิงบริหารน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ย ซึ่งเด็กเหล่านี้จะมีปัญหาในการกำกับตนเอง ทำโดยไม่คิด ใจร้อนรอคอยไม่เป็น วอกแวกง่ายไม่สามารถทำงานยากให้สำเร็จ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth